Avvocato Ilonka Kovacheva

Avvocato tributarista
Difesa legale
Consulenze legali
Rappresentanza processuale
 
 

Корпоративно право

Правни съвети, правни консултации, представителство в съда по всички въпроси от областта на корпоративно право

Адвокат Илонка Ковачева предоставя на своите клиенти пълния набор услуги от областта на корпоративно право. Правни съвети и съдействие, изготвяне на необходимите документи за учредяване на фирма, съвети относно най-добрата форма за Вашия бизнес, регистравция на фирми, клонове и търговски представителства. Образуване на обединения на търговци. Правно съдействие при осъществяване на сделки с търговски предприятия, сливане, разделяне, преобразуване на правната форма и други. Правно съдействие при провеждане на общи събрания на акционери и съдружници, правни съвети при управление на фирмения капитал, вписване на промени

Клиенти на Адвокат Илонка Ковачева са местни и чуждестранни физически и юридически лица. Всички те получават професионална правна помощ и съдействие по повод на всички въпроси, свързани с тяхната дейност, разширяване на дейността, създаване и управление на клонове и други.

Адвокат Илонка Ковачеваосъществява правни консултации и услуги от областта на корпоративно право на абонаменте3н принцип или като еднократни консултации по избор на клиента. Предоставянето на правни услкуги на абонаментен принцип е изгоден и удобен вариант за местни и чуждестранни юридически лица с което се гарантира безпрепятственото осъществяване на дейността им и ефективното управление на техните финансови потоци.

Дружества

Правни съвети и съдействие във връзка с отношения между съдружници, отношения между съдружниците и управлението на дружеството, консултиране на капиталовата структура, акции или дялове в корпорацията, консорциуми, холдингови структури и т.н., поддържане на дружествените книги, процесуално представителство и медиация при защита на правните интереси и други.

Научете повече за Дружества

Бизнес транзакции

Адвокат Илонка Ковачева осъществява правен анализ по различни корпоративни въпроси. Изготвя проектодоговори и проекти на правни документи, проектодоговори и документи във връзка с данъчно планиране на бизнеса, участие в бизнес преговори и други.

Научете повече за Бизнес транзакции

Конкуренция

Можете да разчитате на пълно съдействие и представителство в производства пред Комисията за защита на конкуренцията. Адвокат Илонка Ковачева може да Ви помогне при нелоялна конкуренция както и при обжалване по съдебен ред на административни актове на Комисията за защита на конкуренцията. Разрешаване на спорове и казуси във връзка със злоупотреба с монополно и господстващо положение на предприятия, както и съдействие по всички въпроси засегнати в Закона за защита на конкуренцията.

Научете повече за КонкуренцияPer saperne di più sui servizi offerti da Avvocato Ilonka Kovacheva:Phone: +359(0)887 989 790
E-mail: ilonkakovacheva@abv.bgCopyright © Avvocato Ilonka Kovacheva. Tutti i diritti riservati.